Skip to main content

Research Associates

Photo of Yizhuo He

Yizhuo He

  • Postdoctoral Associate
  • Guo Group

403 Wilmot
yhe39@UR.Rochester.edu