Skip to main content

Zhang’s Terahertz Research Group

Our Ten Most Recent Publications

 1. Terahertz nonlinear index extraction via full-phase analysis
  Kareem J. Garriga Francis, Mervin Lim Pac Chong, Yiwen E, and Xi-Cheng Zhang
  Optics Letters 20 , p. 5628  (2020). View PDF | View Online
 2. Flowing cryogenic liquid target for terahertz wave generation
  Yiwen E, Yuqi Cao, Fang Ling, and Xi-Cheng Zhang
  AIP Advances,10 , p. 105119   (2020). View PDF | View Online
 3. Broadband terahertz wave emission from liquid metal
  Yuqi Cao, Yiwen E, Pingjie Huang, and Xi-Cheng Zhang
  Applied Physics Letters , p. 041107  (2020). View PDF | View Online
 4. Preference of subpicosecond laser pulses for terahertz wave generation from liquids
  Qi Jin, Yiwen E, Shenghan Gao, and Xi-Cheng Zhang
  Advanced Photonics , p. 015001  (2020). View PDF | View Online
 5. Enhancement of terahertz emission by a preformed plasma in liquid water
  Yiwen E, Qi Jin, and Xi-Cheng Zhang
  Applied Physics Letters , p. 101101  (2019). View PDF | View Online
 6. Spatial sampling of terahertz fields with sub-wavelength accuracy via probe-beam encoding
  Jiapeng Zhao, Yiwen E, Kaia Williams, Xi-Cheng Zhang, and Robert W. Boyd
  Light: Science & Applications (2019). View PDF | View Online
 7. Terahertz wave emission from a liquid water film under the excitation of asymmetric optical fields
  Qi Jin, Jianming Dai, Yiwen E, and Xi-Cheng Zhang
  Applied Physics Letters , p. 261101  (2018). View PDF | View Online
 8. Terahertz wave generation from liquid water films via laser-induced breakdown
  Yiwen E, Qi Jin, Tcypkin_Anton, and Xi-Cheng Zhang
  Applied Physics Letters , p. 181103  (2018). View PDF | View Online
 9. Generation and detection of pulsed terahertz waves in gas: from elongated plasmas to microplasmas
  Fabrizio Buccheri and Xi-Cheng Zhang
  Frontiers of Optoelectronics , pp. 209 -244  (2018). View Online
 10. Terahertz photonics of microplasma and beyond
  Xi-Cheng Zhang and Fabrizio Buccheri
  Lithuanian Journal of Physics , p. Vol 38 No 1  (2018). View PDF | View Online