2021 Publications

 1. Forward terahertz wave generation from liquid gallium in the non-relativistic regime
  Kareem J. Garriga Francis, Yuqi Cao, Yiwen E, Fang Ling, Mervin Lim Pac Chong, and Xi-Cheng Zhang
  JOSA B , pp. 3639 -3645  (2021). View PDF | View Online
 2. Compressive ultrafast pulse measurement via time-domain single-pixel imaging
  Jiapeng Zhao, Jianming Dai, Xi-Cheng Zhang, and Robert W. Boyd
  Optica , pp. 1176 -1185  (2021). View PDF | View Online
 3. Broadband THz Sources from Gases to Liquids
  Yiwen E, Hanxiao Liang, Tcypkin_Anton, and Xi-Cheng Zhang
  Ultrafast Science , pp. 1 -20  (2021). View PDF | View Online
 4. Terahertz aqueous photonics
  Qi Jin, Yiwen E, and Xi-Cheng Zhang
  Frontiers of Optoelectronics , pp. 37 -63  (2021). View PDF | View Online